fbpx

§ 1 Definicje

 1. Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące produktów GSU Polisa Sp. z o.o., w tym informacje o ofertach, promocjach, kodach rabatowych, oraz wszelkich nowościach jak również materiały o walorach edukacyjnych(m.in. e- booki).
 2. Usługodawca – GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice;
  NIP: 631-25-25-276, REGON: 240602440.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z usługi Newslettera
 4. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Serwis – miejsce przeznaczone do zapisania się do Newsletteru pod adresem: https://gsupolisa.pl/regulamin-newslettera/

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newslettera.
 2. Dla skorzystania z usługi newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową
  w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do Newslettera, realizuje poniższe kroki:
 5. podaje, w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie, swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera;
 6. na podany adres e-mail Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera;
 7. po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 8. W każdym Newsleterze będzie znajdować się link wraz z  informacją o możliwości wypisania się
  z Newslettera – rezygnacji ze świadczenia tej usługi.
 9. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@gsupolisa.pl
 10. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości
  z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy
  w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres
  e-mail: kontakt@gsupolisa.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Usługobiorcę rezultatu, Usługobiorca może skorzystać m.in. z:
 4. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 5. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek
  o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 6. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 7. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newslettera jest Usługodawca.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest świadczenie usługi Newslettera – wysyłka wiadomości elektronicznych dotyczących produktów GSU Polisa Sp. z o.o., w tym informacji
  o ofertach, promocjach, kodach rabatowych, oraz wszelkich nowościach jak również materiałów
  o walorach edukacyjnych (m.in. e-booki). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jestumowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe Usługobiorców w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 1. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych –
   w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą Newslettera mogą zostać przekazywane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym między innymi usługi prawne, usługi IT oraz firmy świadczącej usługi Newslettera, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami dane mogą zostać udostępnione na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora.
 2. Prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e lub f). Osobom, których dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wskazanym powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw
  i wolności osób, których dane dotyczą lub dane będą nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem mailowym: iod@gsupolisa.pl.
 4. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newslettera lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich
  w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@gsupolisa.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
Powrót do góry