fbpx

Informacja Administratora Danych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych przez GSU Stowarzyszenia Ubezpieczonych na podstawie Pani/Pana zgody jest GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Góry Chełmskiej 2B. Z Administratorem można się skontaktować pod podanym tutaj adresem lub na adres mailowy seketariat@gsu.pl.
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres naszej siedziby wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@gsu.pl.
 3. Będziemy przetwarzać zebrane dane osobowe:
  1. w celu marketingu, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa
   z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu otrzymaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody, którą wyraził/a Pan/Pani przystępując do GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych.
 5. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym momencie wysyłając pismo na adres Administratora wskazany w pkt. 1, wysyłając e-mail na adres sekretariat@gsu.pl, a także
  w Oddziale Spółki.
 6. Ponieważ przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu wskazanym powyżej. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 7. Dane osobowe przetwarzane w związku z marketingiem mogą zostać przez nas przekazywane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym między innymi usługi prawne oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
 8. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub przez okres przedawnienia ewentualnych przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną przez nas działalnością marketingową.
 9. Osobom, których dane przetwarzamy w związku z prowadzoną działalnością marketingową przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W celu skorzystania z powyższych uprawnień przysługujących względem Administratora, prosimy o kontakt ze Spółką na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mail: iod@gsu.pl. Odpowiedni wniosek można również złożyć bezpośrednio w Oddziale Spółki.

 

oznaczenie wersji: IAD/DP_M/010620/1